זימון אספה כללית 2018

אחים דוניץ בע”מ ( “החברה”)
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס”ח-2008 וחוק החברות, התשנ”ט-1999, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”), אשר תתקיים ביום א’, 14 באוקטובר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ז’בוטינסקי 65, ראשון לציון.
1. על סדר יומה של האסיפה
(1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017. (2) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יעקב דוניץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. (3) לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר נסים אחיעזרא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. (4) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב’ אילנה יחזקאל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. (5) לאשר את מינויה של גב’ גלית אחיעזרא, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד האסיפה השנתית הבאה. גב’ גלית אחיעזרא הינה בתו של מר נסים אחיעזרא, דירקטור ומנכ”ל החברה, אשר מחזיק, בכ-11.51% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ-15.23% מזכויות ההצבעה בה. (6) בכפוף לאישור מינויה של גב’ גלית אחיעזרא כדירקטורית בחברה, כמפורט בס”ק 6 לעיל, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית בחברה כדלקמן: מתן כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות, גמול דירקטורים הזהה לגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות. לפרטים נוספים, ר’ סעיף 1.6 לזימון אסיפה הכללית. (7) לאשר את חידוש מינויו של משרד הורוביץ, עידן, סבו, טבת & כהן וטבח, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. (8) לאשר את חידוש מינויו של מר ישראל קולפניצקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, החל מיום 23 באוקטובר, 2018. (9) בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר ישראל קולפניצקי כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר למר ישראל קולפניצקי את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה, ללא שינוי, הכוללים מתן כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות, גמול דירקטורים הזהה לגמול לו זכאים יתר הדירקטורים החיצוניים בחברה וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות. לפרטים נוספים, ר’ סעיף 1.9 לזימון אסיפה הכללית. (10) לאשר את עדכון תקנון החברה, שעניינו פטור מאחריות.(11) לאשר את הכללתם של הדירקטורים שאינם מר יעקב דוניץ ומר ניסים אחיעזרא בפוליסת ביטוח אחריות, לתקופה של 12 חודשים, החל ממועד אסיפה זו ולתקופות נוספות בנות שנה ועד 3 שנים בסך הכול. (12) לאשרר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של יו”ר דירקטוריון החברה, מר יעקב דוניץ, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ללא שינוי. (13) לאשרר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ”ל החברה, מר נסים אחיעזרא, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ללא שינוי.

2. המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שיחול ביום 12 בספטמבר 2018 (להלן: “המועד הקובע”).
3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בנושאים 1.2-1.13 שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 4 באוקטובר, 2018.
4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית
בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד לשעה 6:00 ביום 14 באוקטובר 2018.
5. עיון
אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידי מיום 4 בספטמבר 2018, מס’ אסמכתא 2018-01-082207 שהוגש ע”י החברה באתר ההפצה של המגנ”א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
אחים דוניץ בע”מ

Back to Top
בטעינה