דוניץ – אסיפה שנתית 07/2019 – מודעה

אחים דוניץ בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס- 2000, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”), אשר תתקיים ביום ד’, 31 ביולי 2019, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ז’בוטינסקי 65, ראשון לציון.

  1. על סדר יומה של האסיפה

(1) לאשר את מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים; (2) בכפוף לאישור מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

  1. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום 1 ביולי 2019 (להלן: “המועד הקובע”).

  1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 21 ביולי, 2019.

  1. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד לשעה 6:00 ביום 31 ביולי 2019.

  1. עיון

אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המידי מיום 13 ביוני 2019, מס’ אסמכתא 2019-01-050043 שהוגש ע”י החברה באתר ההפצה של המגנ”א בכתובת: www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אחים דוניץ בע”מ

146512

Back to Top
בטעינה