אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

אחים דוניץ בע”מ
(“החברה”)
הודעה בדבר שינוי המועד של אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה
החברה מתכבדת להודיע בזאת על שינוי מועד הכינוס של אסיפה כללית של בעלי מניות החברה )להלן:
“האסיפה”(, כך שזו תתקיים ביום 04 בנובמבר 2018 , בשעה 12:00 , במשרדי החברה, ברחוב
ז’בוטינסקי 65 , ראשל”צ. יצוין, כי לא חל כל שינוי במועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף
ולהצביע באסיפה או בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.
מידע נוסף על האסיפה, ניתן למצוא בדיווחים המיידיים מיום 4 בספטמבר 2018 , מס’ אסמכתא 2018-01-082183 ומיום 9 באוקטובר 2018 מס’ אסמכתא 2018-01-090394 , שהוגשו ע”י החברה לפי חוק
ניירות ערך, התשכ”ח- 1968 באתר ההפצה של המגנ”א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר
הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il .
בכבוד רב,
אחים דוניץ בע”מ

Back to Top
בטעינה