2016 הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות

אחים דוניץ בע”מ

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות אחים דוניץ בע”מ (להלן: “החברה”) אשר תתכנס ביום 15 באוגוסט 2016, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב ז’בוטינסקי 65, ראשון לציון (להלן: “האסיפה”). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 22 באוגוסט 2016 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: “האסיפה הנדחית”).

1.         על סדר היום:

            1.1       דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.

1.2       מינוי מחדש, ללא שינוי בשכר ו/או בתנאי העסקה, של הדירקטור המכהן בחברה שאינו דירקטור חיצוני – מר דוניץ יעקב, לשנה נוספת ועד תום האסיפה השנתית הבאה.

1.3       מינוי מחדש, ללא שינוי בשכר ו/או בתנאי העסקה, של המנכ”ל והדירקטור המכהן בחברה שאינו דירקטור חיצוני – מר נסים אחיעזרא, לשנה נוספת ועד תום האסיפה השנתית הבאה.

1.4       מינוי מחדש, ללא שינוי בשכר ו/או בתנאי העסקה, של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה – גב’ אילנה יחזקאל, לשנה נוספת ועד תום האסיפה השנתית הבאה.

1.5       מינוי מחדש של משרד רו”ח הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

        1.6           הארכת כהונתו של מר אבי גרודר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים נוספות, החל מיום 24.09.2016, אישור גמולו בהתאם לתקנות הגמול ואישור כי הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור כפי שיחולו על יתר הדירקטורים – יחולו גם על מר גרודר.

        1.7           אישור עסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופות שונות במשך תקופה כוללת של שלוש שנים החל מיום 01.09.2016.

            הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 30.06.2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-070429 (להלן: “הדוח המידי”)

2.    המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף           182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)           תשס”ו – 2005, הינו ביום 10 ביולי 2016 (להלן: “המועד הקובע”).

 3.     המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו 05 באוגוסט 2016.

 4.   המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש שעות לפני תחילת האסיפה.

 5.  למידע נוסף ניתן לעיין בדוח המידי באתר האינטרנט של רשות ניירות ערךwww.magna.isa.gov.il   ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ .www.maya.tase.co.il

               אחים דוניץ בע”מ

137950

Back to Top
בטעינה