כינוס אספה כללית שנתית יולי 2017

אחים דוניץ בע”מ ( “החברה”)
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
בהתאם לתקנות ניירות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס- 2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: “האסיפה”), אשר תתקיים ביום ד’ 19 ביולי 2017, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ז’בוטינסקי 65, ראשון לציון.
1. על סדר יומה של האסיפה
1.1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יעקב דוניץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
1.2. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר נסים אחיעזרא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
1.3. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב’ אילנה יחזקאל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
1.4. לאשר את חידוש מינויו של משרד הורוביץ, עידן, סבו, טבת & כהן וטבח רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
1.5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.
2. המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שיחול ביום 19 ביוני 2017 (להלן: “המועד הקובע”).
3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בנושאים 1.1-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 09 ביולי 2017.
4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית
בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד לשעה 6:00 ביום 19 ביולי 2017.
5. עיון
אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידי מיום 11 ביוני 2017, מס’ אסמכתא 2017-01-048613 שהוגש ע”י החברה באתר ההפצה של המגנ”א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
אחים דוניץ בע”מ

Back to Top
בטעינה