זימון אסיפה כללית

 

אחים דוניץ בע”מ

 

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות אחים דוניץ בע”מ (להלן: “החברה”) אשר תתכנס ביום 21 בדצמבר 2016, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב ז’בוטינסקי 65, ראשון לציון (להלן: “האסיפה“). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 28 בדצמבר 2016 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן:האסיפה הנדחית“).

  1. על סדר היום:

אישור הארכה ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות, מיום 01.01.2017 ועד ליום 31.12.2019.

       הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 13.11.2016 (מספר אסמכתא 2016-01-076770 ודו”ח מתקן מיום 14.11.2016 (מספר אסמכתא        2016-01-077298     ) (להלן: “הדוח המידי”). 

  1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)           תשס”ו – 2005, הינו ביום 20 בנובמבר 2016 .
  2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו 11 בדצמבר 2016.
  3. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש שעות לפני תחילת האסיפה.
  4. למידע נוסף ניתן לעיין בדוח המידי באתר האינטרנט של רשות ניירות ערךwww.magna.isa.gov.il   ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ .www.maya.tase.co.il  

 

               אחים דוניץ בע”מ

Back to Top
בטעינה